Profile

Shigeki Kimura

IBM Japan

Contact Details

IBM Japan